nombre de donants
0174427
 
enviar a un amic X


PER:
  (adreça de correu electrònic)

DE: (adreça de correu electrònic, opcional)

NOTA: (opcional)

màxim 255 caràcters


     

  Qui som  >   Departaments
  DEP. EQUIPS MÈDICS D'ENUCLEACIÓ   I   DEP. DE CONSERVACIÓ
  DEP. DE SECRETARIA I RELACIONS PÚBLIQUES    I   DISTRIBUCIÓ I TEIXITS OCULARS

  ¿SABIES QUE?

El Departament d'Equips Mèdics d' Enuncleació, són els encarregats de procedir a l'obtenció dels teixits i mostres sanguínies dels donants per això són els responsables de la correcta selecció dels donants.
    DEP. EQUIPS MÈDICS D'ENUCLEACIÓ
 
 
   
Encapçalat pel Cap de Residents i format per metges en torn de guàrdia rotatori que formen els equips mòbils d'enucleació.

Són els encarregats de procedir a l'obtenció dels teixits i mostres sanguínies dels donants, per això són els responsables de la correcta selecció dels donants i de l'extracció de sèrum sanguini per a la seva anàlisi, així com d'assegurar el transport correcte de les mostres obtingudes.

 
 
  / anar cap amunt /
    DEP. DE CONSERVACIÓ
 
 
   

Determina les qualitats dels globus oculars i la seva posterior conservació en el medi més indicat o bé els remet a cirurgia d'instrucció i experimental.

Un cop descartats els globus oculars per causes excloents i després d'obtenir els oportuns resultats de les analítiques es procedeix a l'avaluació macroscòpica i microscòpica, processament i emmagatzematge dels teixits oculars.

FUNCIONS GENERALS

Dirigit per un oftalmòleg cap, el departament de conservació està format per un equip d'oftalmòlegs col·laboradors i una biòloga de guàrdia, en torns rotatoris per tal de cobrir el servei de forma permanent:

1) Separa els globus oculars no aptes (serologies positives) dels aptes, per al seu estudi. Per a això consulta els resultats de les anàlisis que el Laboratori d'analítiques ha preparat.

2) Els globus no aptes a causa dels resultats positius de la serologia es descarten i es dipositen en els contenidors de residus biològics de quiròfan.

3) Avalua els globus oculars restants per decidir la seva aptitud i possible conservació. Es descartaran els globus oculars amb alteracions que impedeixin la seva utilització quirúrgica.

4) Els globus avaluats que es considerin no aptes es separen i s'emmagatzemen per al possible ús de la seva escleròtica o per ser emprats en investigació o en cirurgia d'instrucció.

5) Els globus oculars aptes,
destinats a ús directe immediat, es mantenen a 4 º C un màxim de 24 hores a la safata "magatzem" de la nevera del Departament.

Abans de la seva, s'inspecciona l'endoteli i es te en compte la pèrdua de cèl· lules durant l'emmagatzematge.

6) Els globus oculars aptes que segons les necessitats del moment es decideixi conservar, es processen segons els protocols i segons el sistema de preservació elegit. Abans del seu ús, s'inspecciona l'endoteli i es té en compte la pèrdua de cèl·lules durant l'emmagatzematge.

7) Informa la Secretaria de les còrnies o teixits disponibles per a la seva distribució entre els oftalmòlegs que estiguin en llista d'espera, facilitant la documentació del donant corresponent i les característiques tècniques dels teixits, segons els resultats de l'avaluació microscòpica de la còrnia.

 

  Imatge especular de cel·lularitat endotelial obtinguda amb
  l'analitzador de còrnies. Globus ocular pertanyent a
  un donant molt jove.

 
  / anar cap amunt /
    DEP. DE SECRETARIA I RELACIONS PÚBLIQUES
 
 
   

És responsable de les campanyes de comunicació, així com de la Secretaria i de la distribució dels globus oculars entre tots els oftalmòlegs que els hagin demanat.

DIFUSIÓ

- El radi d'acció del Banc d'Ulls per al Tractament de la Ceguesa abasta Catalunya, limitació imposada pel temps màxim per obtenir la donació que és de 10 hores.

- El Banc d'ulls té distribuïts per tot Catalunya, més de dos mil enclavaments diferents, expositors amb butlletins d'informació sobre l'entitat.

- La seva distribució es realitza a través de centres molt diversos, hospitals públics i privats, centres d'atenció primària, entitats culturals, residències, asils, centres informatius, caixes d'estalvis, etc.

- Pel que fa als mitjans de comunicació emprats, cal remarcar la condició d'entitat no lucrativa que defineix el Banc d'Ulls, que a més no efectua col·lectes, de manera que es comprèn fàcilment que les campanyes de comunicació realitzades depenen de la generosa col·laboració d'entitats que entenen que es tracta d'una obra necessària i d'interès públic. Per tal de donar a conèixer la tasca del Banc d'Ulls i conscienciar la societat es realitzen campanyes de comunicació, emmarcades en dos grans grups d'actuació:

 
Accions personalitzades:

1) Conferències
2) Publicacions Científiques
3) Revistes d'empresa
4) Mailings
5) Entrevistes
6) Atenció telefònica

Accions generals:

1) Premsa
2) Ràdio
3) Televisió
4) Cinema
5) Tanques
6) Caixetins d'informació
7) Setmana del Banc d'Ulls
 

  

 
  / anar cap amunt /
    DISTRIBUCIÓ I TEIXITS OCULARS
 
 

La Secretaria gestiona la llista d'espera dels oftalmòlegs que necessiten còrnies o teixit ocular per a trasplantament, i s'assegura que els centres sol·licitants tenen la corresponent autorització administrativa que els acredita com a centres autoritzats per a l'implant de teixit ocular.

En funció del teixit ocular disponible, facilitat pel Departament de Conservació, el distribueix per ordre de sol·licitud dels diferents equips de trasplantament, excepte en casos urgens (perforacions, ....). Aquesta decisió l'autoritza sempre el Responsable Tècnic.

 
  / anar cap amunt /

Copyright © 2011 Banc d’Ulls. Derechos Reservados.